Takaisin DigPubin kotisivulle

DIGITAALINEN JULKAISEMINEN

Sovellusalueena yliopiston julkaisutuotanto

Mon Dec 18 11:16:24 EET 1995

Riitta Kunnari
Virpi Lyytikäinen
Tiina Pietinen

Tietojärjestelmätieteen pro gradu -tutkielma
Jyväskylän yliopisto
Tietojenkäsittelytieteiden laitos
Jyväskylä

TIIVISTELMÄ

Riitta Kunnari

Digitaalinen julkaiseminen, sovellusalueena yliopiston julkaisutuotanto / Riitta Kunnari, Virpi Lyytikäinen, Tiina Pietinen

Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 1995

209 s.

Tutkielma

Dokumenttien tallennus- ja siirtokapasiteettien kasvaessa on esiintynyt yhä enemmän tarvetta yhtenäisen ja siirrettävän tiedonesitystavan muodostamiseen. Jotta elektroniseen muotoon tallennetut dokumentit olisi mahdollista siirtää erilaisista laite- ja toimintaympäristöistä toiseen, dokumenttien yhtenäistä hallintaa varten on kehitetty tekstin loogisen rakenteen erottamiseen perustuva SGML-merkkauskieli (Standard Generalized Markup Language). Rakenteisten dokumenttien käsittelyyn on tarjolla useita erilaisia ohjelmia, joiden avulla rakenteisesta tekstistä voidaan muodostaa erilaisten käyttötarpeiden mukaisia dokumentteja.

Tässä tutkimuksessa selvitettiin, onko mahdollista muodostaa rakenteisten tekstien käsittelyyn tarjolla olevien julkisohjelmien avulla julkaisumalli, jolla dokumentista muodostetaan sekä paperijulkaisu että tietoverkon välityksellä julkaistava versio. Sen lisäksi, että tutkimus rajattiin käsittämään UNIX-laiteympäristöön yhteensopivat julkisohjelmat, tutkimuksen sovellusalueeksi määriteltiin Jyväskylän yliopiston julkaisutuotanto. Tämän perusteella tutkimuksessa selvitettiin myös akateemista julkaisutuotantoa, sen perusrakennetta, käytettäviä julkaisumenetelmiä ja akateemisten julkaisujen soveltuvuutta tietoverkon välityksellä julkaistavaksi.

Koska kehitetty julkaisumalli perustuu rakenteisiin teksteihin, tutkielmassa esitellään rakenteisten dokumenttien perusteita ja tuottamisvaiheita. Rakenteiset dokumentit eivät aseta rajoituksia niiden tallentamiseen, siirtämiseen ja muuntamiseen, joten ne ovat hyvä lähtökohta erilaiset julkaisutarpeet täyttävän mallin rakentamiselle. Tutkielmassa saavutettiinkin yksi tärkeä tavoite: julkaisumallissa on mahdollista yhtä tiedostoa ylläpitämällä muodostaa kaksi erilaista julkaisua.

Rakenteisten dokumenttien hallintaan tarjolla olevien julkisohjelmien kartoittamisen, asentamisen ja testaamisen perusteella muodostettiin julkaisumallin tekninen kehys. Tutkittaessa kansainvälisen tietoverkon välityksellä tapahtuvan julkaisemisen soveltuvuutta yliopiston julkaisutuotantoon todettiin, että verkkojulkaiseminen tarjoaa interaktiivisen ja nopean julkaisukanavan erityisesti akateemiselle julkaisemiselle, josta tärkeän osan muodostaa julkaisujen arviointimenettely ja tutkimustulosten argumentointi.

Avainsanat: Akateeminen julkaiseminen, digitaalinen julkaiseminen, HTML-standardi, Internet, SGML-standardi, WWW-hypertekstijärjestelmä


 • SISÄLLYS
 • 1 JOHDANTO
 • 2 JULKAISEMINEN ELEKTRONISTEN DOKUMENTTIEN HALLINNAN OSANA
 • 3 AKATEEMINEN JULKAISEMINEN
 • 4 RAKENTEISTEN DOKUMENTTIEN KÄSITTELY
 • 5 RAKENTEISTEN DOKUMENTTIEN KÄSITTELYOHJELMIA
 • 6 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON JULKAISUMALLI
 • 7 YHTEENVETO
 • LÄHDELUETTELO
 • LIITTEET

 • LIITE 1. Tutkielmassa käytetyt Docbook2.2.1.dtd:n elementit
 • LIITE 2. Esimerkki SGML-merkatusta tekstistä
 • LIITE 3. Virtasen runoteksti LaTeX-muodossa tulostettuna.
 • LIITE 4. Muunnosohjelmakoodit
 • LIITE 5. Yliopiston julkaisumallin käyttöohje
 • LIITE 6. Tutkitut ohjelmistot
 • LIITE 7. Kyselylomake

 • Takaisin DigPubin kotisivulle