Takaisin DigPubin kotisivulle LIITE 4. Muunnosohjelmakoodit

Seuraava Edellinen Alkuun
Seuraava Edellinen Alkuun


 • LIITE 4. Muunnosohjelmakoodit

 • 1 Sgmlspl-ohjelmakoodi Docbook.dtd:n mukaisen SGML-tekstin muuntamiseksi LaTeX-muotoon
 • 2 Sgmlspl-ohjelmakoodi Docbook.dtd:n mukaisen SGML-tekstin muuntaminen HTML-muotoon


  LIITE 4. Muunnosohjelmakoodit

  1 Sgmlspl-ohjelmakoodi Docbook.dtd:n mukaisen SGML-tekstin muuntamiseksi LaTeX-muotoon

  ########################################################################
  # SGMLSpm-ohjelmakoodi, joka muuntaa SGML-dokumentin LaTeX-muotoon.
  # Tama ohjelmakoodi on tehty erityisesti Docbook.dtd-muotoisen pro gradu
  # -tutkielmatekstin muunnosta varten, eika siis kata kaikkia Docbook.dtd:n
  # ominaisuuksia.
  # Tama ohjelma kayttaa SGMLS.pm-luokkakirjastoa, joka osaa kasitella
  # SGMLS- ja NSGMLS-jasentajien tuottamaa tietoa. 
  ########################################################################
  
  # Otetaan kayttoon SGMLS-paketti.
  use SGMLS;		
  # Otetaan kayttoon tulostuspino, jota sgmlspl kayttaa.
  use Output;		
  
  #
  # Dokumentin kasittely.
  #
  sgml('start', sub {});
  sgml('end', sub {});
  
  # Nimien lkm-muuttuja, jotta ne saadaan muotoiltua oikein.
  $Nimien_lkm = 0;
  # Onko otsikkosivu jo tulostettu.
  $Otsikon_tulostus = 0;   
  # Apumuuttuja sivunumeron alustusta varten.
  $Johdantosivu = 0;    
  # Muuttujia, joihin tallennetaan nimet myohempaa kasittelya varten.
  $Etunimi1 = '';
  $Etunimi2 = '';
  $Etunimi3 = '';
  $Sukunimi1 = '';
  $Sukunimi2 = '';
  $Sukunimi3 = '';
  # Taulukon leveydeksi asetettu 14 cm.
  $tab_width = 14;
  # Kuvien oletuskoot.
  $fig_height = "10cm";
  $fig_width = "13cm";
  $Collabname = '';
  $Corpauthor1 = '';
  $Corpauthor2 = '';
  $Corpauthor3 = '';
  
  #
  # Elementtien kasittely.
  #
  
  # Element: ARTICLE, joka aloittaa dokumentin.
  sgml('<ARTICLE>', "\\documentstyle[12pt,html]{artikkeli}\n" .
  # Latexonly-maarittelyt tarvitaan latex2html-ohjelmaa varten.
  #  "\\begin{latexonly}\n" .
    "\\language\\finnish\n" .
  #  "\\end{latexonly}\n" .
    "\\input{psfig}\n" .
    "\\tolerance=1500\n" .
    "\\setlength{\\parskip}{3ex}\n" );
  sgml('</ARTICLE>', "\\end{document}\n");
  
  # Element: ARTHEADER, muotoillaan etusivu.
  sgml('<ARTHEADER>', sub { push_output 'string'; } );
  sgml('</ARTHEADER>', sub {
    pop_output;
    output "\\title{$title}\n";
    output "\\pagestyle{empty}";
    output "\\author{$Etunimi1 $Sukunimi1 \\\\\n";
    output "  $Etunimi2 $Sukunimi2 \\\\\n";
    output "  $Etunimi3 $Sukunimi3 \\\\\n";
    output "\\\\\n";
    output "}\n";
    output "\\date{}\n";
    output "\\setlength{\\textwidth}{150mm}\n";
    output "\\setlength{\\textheight}{230mm}\n";
    output "\\setlength{\\topmargin}{0mm}\n";
    output "\\parindent=0mm\n";
    output "\\parskip\\bigskipamount\n";
    output "\\begin{document}\n\\maketitle\n";
    output "\\hspace{10cm}\\parbox{4cm}{$Collabname \\today}\n";
    output "\\vspace{5cm}\\begin{center}\n";
    output "$Corpauthor1 \\\\\n";
    output "$Corpauthor2 \\\\\n";
    output "$Corpauthor3 \\\\\n";
    output "\\end{center}\n";
    output "\\pagestyle{empty}";
    output "\\pagebreak\\tableofcontents\n";
  } );
  
  # Element: TITLE, tulostetaan otsikko vahan tapauskohtaisesti.
  sgml('<TITLE>', sub { push_output 'string'; });
  sgml('</TITLE>', sub {
    my $element = shift;
    my $data = pop_output;
    # Poistetaan otsikoista numerot, koska section tulostaa ne automaattisesti.
    @words = split(' ',$data,2); 
    if ($element->in(ARTHEADER)) 
    {
      $title = $data;
    }
    elsif ($element->in(SECT1)) { 
      # Lahdeluettelo tulostetaan sisallysluetteloon ilman numerointia.
      if ($data eq "LÄHDELUETTELO") 
      {
        output "\\section*{$data}\n"; 
        output "\\addcontentsline{toc}{section}{LÄHDELUETTELO}\n";
      } 
      # Ensimmainen luku aloittaa sivunumeroinnin.
      elsif ($words[0] == 1)
      {
        output "\\section{$words[1]}\n";
        output "\\pagestyle{myheadings}\n";
        output "\\setcounter{page}{1}\n";
        output "\\baselineskip=.7cm\n";
      }
      elsif ($Liite == 0) { output "\\section{$words[1]}\n"; }
      # Liitteen otsikkoa ei numeroida.
      else { 
        output "\\section*{$data}"; 
        output "\\addcontentsline{toc}{section}{$data}";
      }
    }
    elsif ($element->in(SECT2)) { 
      if ($Liite == 0) { output "\\subsection{$words[1]}\n"; }
      else { output "\\subsection*{$data}"; }
  
    }
    elsif ($element->in(SECT3)) { 
      if($Liite == 0) {
        output "\\subsubsection{$words[1]}\n"; 
      }
      else { output "\\subsubsection*{$data}"; }
    }
    elsif ($element->in(SECT4)) { output "\\paragraph*{$words[1] \\newline \\newline}\n"; }
    elsif ($element->in(ABSTRACT)) { output "\\paragraph*{$data \\newline \\newline}\n"; }
    elsif ($element->in(FIGURE))  { $title = $data; }
    elsif ($element->in(APPENDIX)) { $Liite++; }
    elsif ($element->in(TABLE)) { output "\\caption{$data}\n"; 
      output "\\label{$id}\n" if $id;
      output "\n";
    }
  });
  
  #Element: SUBTITLE
  sgml('<SUBTITLE>', sub { push_output 'string'; });
  sgml('</SUBTITLE>', sub { 
    my $element = shift;
    my $data = pop_output;
    # Yhdistetaan etusivun kaksi otsikkorivia yhteen muuttujaan 
    # rivinvaihdolla erotettuina.
    if ( $element->in(ARTHEADER))
    { 
      $title .= '\\\\'.$data;
      # $title .= $data;
    }
  });
  
  # Element: AUTHORGROUP
  sgml('<AUTHORGROUP>', "");
  sgml('</AUTHORGROUP>', sub { $Nimien_lkm = 0; });
  
  # Element: AUTHOR, tekijoiden nimet tulostetaan etusivulle allekkain ja
  # tiivistelmaan vierekkan.
  sgml('<AUTHOR>', sub { push_output 'string'; });
  sgml('</AUTHOR>', sub {
    my $element = shift;
    my $data = pop_output;
    if ( $Nimien_lkm == 1 ) { output "$Etunimi1 $Sukunimi1 \\\\\n"; }
    elsif ( $Nimien_lkm == 2 ) { output "$Etunimi2 $Sukunimi2 \\\\\n";}
    elsif ( $Nimien_lkm == 0 ) { output "$Etunimi3 $Sukunimi3 \\\\\n";}
  });
  
  # Element: FIRSTNAME, tallennetaan muuttujaan talteen.
  sgml('<FIRSTNAME>', sub { push_output('string'); });
  sgml('</FIRSTNAME>', sub { 
    if ( $Nimien_lkm == 0 ) { $Etunimi1 = pop_output; }
    elsif ( $Nimien_lkm == 1) { $Etunimi2 = pop_output; }
    elsif ( $Nimien_lkm == 2) { $Etunimi3 = pop_output; } 
  } );
  
  # Element: SURNAME, tallennetaan muuttujaan talteen.
  sgml('<SURNAME>', sub { push_output('string'); });
  sgml('</SURNAME>', sub { 
    if ( $Nimien_lkm == 0 ) { $Sukunimi1 = pop_output; $Nimien_lkm++; }
    elsif ( $Nimien_lkm == 1 ) { $Sukunimi2 = pop_output; $Nimien_lkm++;}
    elsif ( $Nimien_lkm == 2 ) { $Sukunimi3 = pop_output; $Nimien_lkm = 0; }
  } );
  
  # Element: ARTPAGENUMS
  sgml('<ARTPAGENUMS>', "");
  sgml('</ARTPAGENUMS>', "");
  
  # Element: COLLAB
  sgml('<COLLAB>', "");
  sgml('</COLLAB>', "");
  
  # Element: BEGINPAGE, tehdaan sivunvaihto.
  sgml('<BEGINPAGE>', "\\pagebreak\n");
  sgml('</BEGINPAGE>', "");
  
  # Element: ABSTRACT
  sgml('<ABSTRACT>', "" );
  sgml('</ABSTRACT>', sub { 
    # Rivinvalin asetus.
    output "\\baselineskip=.7cm\n";
    output "\\pagestyle{empty}";
  } );
  
  # Element: PARA
  sgml('<PARA>', "\n");
  sgml('</PARA>', "\n");
  
  # Element: CORPAUTHOR
  sgml('<CORPAUTHOR>', sub { push_output('string'); });
  sgml('</CORPAUTHOR>', sub { 
    if($Nimien_lkm == 0) { $Corpauthor1 = pop_output; $Nimien_lkm++; }
    elsif($Nimien_lkm == 1) { $Corpauthor2 = pop_output; $Nimien_lkm++; }
    elsif($Nimien_lkm == 2) { $Corpauthor3 = pop_output; $Nimien_lkm++; }
  });
  
  # Element: COLLABNAME
  sgml('<COLLABNAME>', sub { push_output('string');} );
  sgml('</COLLABNAME>', sub {
    $Collabname = pop_output;
  });
  
  # Element: OTHERCREDIT
  sgml('<OTHERCREDIT>', "");
  sgml('</OTHERCREDIT>', sub {
    output "$Etunimi1 $Sukunimi1 $honorific "; });
  
  # Element: HONORIFIC
  sgml('<HONORIFIC>', sub { push_output ('string'); });
  sgml('</HONORIFIC>', sub { $honorific = pop_output; });
  
  # Element: SECT1
  sgml('<SECT1>', "");
  sgml('</SECT1>', "");
  
  # Element: SECT2
  sgml('<SECT2>', "");
  sgml('</SECT2>', "");
  
  # Element: SECT3
  sgml('<SECT3>', "");
  sgml('</SECT3>', "");
  
  # Element: SECT4
  sgml('<SECT4>', "");
  sgml('</SECT4>', "");
  
  #Element: GRAPHIC, otetaan kuvatiedoston nimi muuttujaan.
  sgml('<GRAPHIC>', sub { 
    my $element = shift;
    $fileref = $element->attribute('FILEREF')->value;
    $fig_height = $element->attribute('LANG')->value;
    $fig_height = $fig_height . "cm";
  } );
  sgml('</GRAPHIC>', "");
  
  #Element: FIGURE, tehdaan kuvaviittaukset.
  sgml('<FIGURE>', "");
  sgml('</FIGURE>', sub {
    output "\\begin{figure}[htb]\n";
    # Tutkitaan, onko kuvalle maaritelty korkeus, muuten oletuksena on 10cm.
    if(!$fig_height) {
      output "\\centerline{\\psfig{figure=$fileref,height=10cm,width=$fig_width}}";
    }
    else {
      output "\\centerline{\\psfig{figure=$fileref,height=$fig_height,width=$fig_width}}";
    }
    if($title) { output "\\caption{$title}\n"; }
    output "\\end{figure}\n";
  });
  
  # Element: ITEMIZEDLIST, listan tulostus.
  sgml('<ITEMIZEDLIST>', "\\begin{itemize}" );
  sgml('</ITEMIZEDLIST>', "\\end{itemize}" );
  
  # Element: LISTITEM
  sgml('<LISTITEM>', sub { push_output(string); });
  sgml('</LISTITEM>', sub {
    my $member = pop_output;
    output "\\item\ $member";
  });
  
  #
  # Ohjelmalistat tulostetaan sisennettyna ja pienemmalla fontilla.
  # Verbatim-ymparisto mahdollistaa tekstin tulostamisen sellaisena kuin
  # se on tiedostoon tallennettu (mm. tyhjat tyhjina ja erikoismerkit oikein).
  #
  sgml('<PROGRAMLISTING>', "\n{\\footnotesize\\begin{verbatim}\n");
  sgml('</PROGRAMLISTING>', "\n\\endx{verbatim}}\n");
  
  #
  # TAULUKKOMAARITYKSET:
  #
  # Taulukko maaritellaan Latexin kelluvaan ymparistoon. Taulukko
  # tulostetaan pienemmalla fontilla tilan saastamiseksi. 
  #
  sgml('<TABLE>', sub {
   my $element = shift;
   $id = $element->attribute('ID')->value;
   # Taulkoissa fontin koko muutetaan mahdollisimman pieneksi (scriptsize).
   output "\n\\begin{table}[htbp]\n\\scriptsize\n";
  });
  sgml('</TABLE>', "\\end{table}\n");
  
  #
  # Tassa maaritellaan taulukon leveyden perusteella sarakkeiden
  # leveydet. Tab_width -muuttujan arvo jaetaan sarakkeiden
  # lukumaaralla, josta saadaan tasamittaisten sarakkeiden leveys.
  # Tama ratkaisu mahdollistaa parbox-muotoisten sarakkeiden kayton
  # taulukossa.
  #
  sgml('<TGROUP>', sub {
    my $element = shift;
    $table_columns = $element->attribute('COLS')->value;
    $col_sep = $element->attribute('COLSEP')->value;
    # Jos taulukossa on vain kaksi saraketta, ensimmaiselle sarakkeelle
    # varataan kuitenkin tilaa vain 1/3 taulukon leveydesta.
    if($table_columns == 2) { $width = $tab_width / 3; }
    else { $width = $tab_width / $table_columns; }
  });
  sgml('</TGROUP>', "");
  
  # Element: COLSPEC
  #
  # Tasta elementista luetaan sarakkeiden lukumaara, niiden tasaussuunta
  # seka viivoitusasetukset (col_sep=sarakkeiden ja row_sep=rivien valiset
  # viivat).
  sgml('<COLSPEC>', sub {
    my $element = shift;
    $align = $element->attribute('ALIGN')->value;
    if ($align=='left') { $align = 'l'; }
    elsif ($align=='right') { $align = 'r'; }
    elsif ($align=='center') { $align = 'c'; }
    $col_sep = $element->attribute('COLSEP')->value; 
    $row_sep = $element->attribute('ROWSEP')->value;
  });
  sgml('</COLSPEC>', "");
  
  #
  # Tasta aloitetaan tabular-ymparisto oletusasetusten mukaisen
  # tasauksen (align) mukaisesti.
  #
  sgml('<THEAD>', sub {
    output "\\vspace{2ex}\\begin{tabular}{$align" .
        "|$align" x ($table_columns - 1) . "}\n";
  });
  sgml('</THEAD>', "");
  
  #
  # Taulukon paataminen.
  #
  sgml('<TBODY>', "");
  sgml('</TBODY>', sub {
    # Tulostetaan alaviiva, ellei rivien valiviivoja ole muuten tulostettu.
    if ($row_sep==0) { output "\\\\ \\hline\n"; }
    output "\\end{tabular}\n";
  });
  
  #
  # Tulostetaan tuplaviiva otsikkorivin alle, muuten tulostetaan 
  # row_sep -muuttujan mukaisesti joko yksi viiva tai ei viivaa ollenkaan.
  #
  sgml('<ROW>', sub { $row = 0; });
  sgml('</ROW>', sub {
    my $element = shift;
    if ($element->in('THEAD')) {
  	output "\\\\ \\hline\\hline\n";
    } else {
      output "\\\\ \n";
      if ($row_sep) { output "\\hline\n"; }
    }
  });
  
  #
  # $row-muuttujan avulla tutkitaan, onko kyseessa ensimmaisen sarakkeen
  # arvo. Ellei nain ole, sarakkeen alkuun tulostetaan &, joka on Latexin
  # taulukkomaarityksia. Saraketeksti tulostetaan parbox-ymparistoon, jonka
  # ymparille lisataan viela vahan tyhjia.
  #
  sgml('<ENTRY>', sub {
    if ($row == 0) {
  	$row = 1;
      print "\\parbox[c]{" . $width . "cm}{\\raggedright\\vspace{2pt} ";
    } else {
  	print " & ";
      if($table_columns == 2 ) {
        print "\\parbox[c]{" . $width*2 . "cm}{\\raggedright\\vspace{2pt}";
      }
      else {
        print "\\parbox[c]{" . $width . "cm}{\\raggedright\\vspace{2pt} ";
      }
    }
  });
  sgml('</ENTRY>', "\\vspace{2pt}}\t");
  
  # Element: LINK
  sgml('<LINK>', "");
  sgml('</LINK>', "");
  
  # Element: ULINK
  # Viitaukset LaTeX2HTML-ohjelmalla tehtavaa HTML-muunnosta varten
  #
  sgml('<ULINK>', sub { push_output 'string'; });
  sgml('</ULINK>', sub {
    my $element = shift;
    my $data = pop_output;
    if ($data eq 'LaTeX') { $data = '{\\LaTeX}'; }
    $Address = $element->attribute('URL')->value;
    output "\\htmladdnormallink{$data}{$Address}";
  });
  
  # Element: FOOTNOTEREF
  sgml('<FOOTNOTEREF>', "");
  sgml('</FOOTNOTEREF>', "");
  
  # Element: FOOTNOTE
  # Tehdaan alaviittaus latexin footnote-ymparistolla.
  sgml('<FOOTNOTE>', "\\footnote{");
  sgml('</FOOTNOTE>', "}");
  
  # Element: QUOTE
  # Nama tulostetaan kursiivilla.
  sgml('<QUOTE>', "{\\em ");
  sgml('</QUOTE>', "\\/}");
  
  # Element: REFENTRY
  sgml('<REFENTRY>', "");
  sgml('</REFENTRY>', "");
  
  # Element: REFNAMEDIV
  sgml('<REFNAMEDIV>', "");
  sgml('</REFNAMEDIV>', "");
  
  # Element: REFNAME
  sgml('<REFNAME>', "\n");
  sgml('</REFNAME>', "\n");
  
  # Element: REFPURPOSE
  sgml('<REFPURPOSE>', "");
  sgml('</REFPURPOSE>', "");
  
  # Element: REFSECT1
  sgml('<REFSECT1>', "");
  sgml('</REFSECT1>', "");
  
  # Element: APPENDIX
  sgml('<APPENDIX>', "");
  sgml('</APPENDIX>', "");
  
  # Erikoismerkkien kasittely.
  sgml('|[LATEX]|', "{\\LaTeX}");
  sgml('|[LaTeX]|', "{\\LaTeX}");
  sgml('|[TeX]|', "{\\TeX}");
  sgml('|\"{a}|', "ä");
  sgml('|\"{A}|', "Ä");
  sgml('|\"{o}|', "ö");
  sgml('|\"{O}|', "Ö");
  sgml('|\"{e}|', "\\'{e}");
  sgml('|\%|', "\\%");
  sgml('|\_|', "\\_");
  sgml('|\~|', "\\~{}");
  sgml('|\^|', "\\^{}");
  sgml('|\&|', "\\&");
  sgml('|\\\\|', "\\");
  sgml('|\#|', "\\#");
  sgml('|\$|', "\\\$");
  sgml('|\§|', "\\S");
  
  #
  # &lt;, &gt;, ja &amp; muunnetaan <PROGRAMLISTING>-elementissa merkiksi,
  # muuten ne taytyy kasitella erikseen LaTeXissa.
  #
  sgml('|\<|', sub {
    my ($data,$event) = @_;
    if ($event->element->name eq 'PROGRAMLISTING') {
     output "\<";	
    } else {
     output "\$\<\$";	
    }
  });
  sgml('|\>|', sub {
    my ($data,$event) = @_;
    if ($event->element->name eq 'PROGRAMLISTING') {
     output "\>";	
    } else {
     output "\$\>\$";	
    }
  });
  sgml('|\&|', sub {
    my ($data,$event) = @_;
    if ($event->element->name eq 'PROGRAMLISTING') {
     output "\&";	
    } else {
     output "\\\&";	
    }
  });
  
  ########################################################################
  # CDATA-elementtien kasittely: merkit, jotka aiheuttavat LaTeXissa 
  # ongelmia.
  ########################################################################
  
  sgml('cdata',sub {
    my ($data,$event) = @_;
    unless ($event->element->name eq 'PROGRAMLISTING') {
  	$data =~ s/\\/\\verb\|\\\|/g; # backslash
  	$data =~ s/\{/\\\{/g;	# opening brace
  	$data =~ s/\}/\\\}/g;	# closing brace
  	$data =~ s/\#/\\\#/g;	# hash
  	$data =~ s/\$/\\\$/g;	# dollar
  	$data =~ s/\&/\\\&/g;	# ampersand
  	$data =~ s/\~/\\\~/g;	# tilde
  	$data =~ s/\^/\\\^/g;	# caret
    }
    output $data;
  });
  
  
  ########################################################################
  # CDATA-elementtien kasittely. Esim. liitetiedostot ovat ulkoisia
  # entiteetteja, jotka luetaan dokumenttiin.
  ########################################################################
  sgml('entity',sub {
    my $entity = shift;
    my $filename = $entity->filenames->[0] || $entity->sysid;
    if ($entity->type eq 'CDATA') {
  	if (-r $filename) {
  	  unless (open INPUT, "<$filename") {
  		die "Cannot open external file $filename\n";
  	  }
  	  while (<INPUT>) {
  		output $_;
  	  }
  	  close INPUT;
  	} else {
  	  die "Cannot read file $filename\n";
  	}
    } else {
  	die "Cannot handle external entity with type " . $entity->type . "\n";
    }
  });
  
  #
  # Virhetilanteiden kasittely.
  #
   sgml('start_element',sub { die "Unknown element: " . $_[0]->name; });
   sgml('sdata',sub { die "Unknown SDATA: " . $_[0]; });
   sgml('pi',sub { die "Unknown processing instruction: " . $_[0]; });
   sgml('start_subdoc',sub { die "Unknown subdoc entity: " . $_[0]->name; });
  
  1;
  
  

  2 Sgmlspl-ohjelmakoodi Docbook.dtd:n mukaisen SGML-tekstin muuntaminen HTML-muotoon

  #######################################################################
  # SGMLSPL-ohjelmakoodi, joka muuntaa Docbook.dtd:n mukaisen tiedoston
  # HTML-muotoon.
  # Tassa muunnoksessa on huomioitu vain ne docbook.dtd:n tekstitunnisteet,
  # joita on kaytetty tutkielmatekstissa.
  # Tama ohjelma kayttaa SGMLS.pm-luokkakirjastoa, joka kasittelee SGMLS-
  # ja NSGMLS-jasentimien tuottamia tietoja.  
  ########################################################################
  
  # Otetaan kayttoon SGMLS-paketti.
  use SGMLS;		
  # Otetaan kayttoon Output-pino.
  use Output;		
  
  #
  # SGML-dokumentti muunnetaan HTML-muotoon siten, etta se pilkotaan
  # useammaksi HTML-dokumentiksi. Muodostetut dokumentit nimetaan juoksevalla
  # numeroinnilla ID-alkuiseksi tai jos sita ei ole, niin oletusnimena on
  # node1.html...noden.html. 
  #
  
  # VAKIOT:
  # Paluuteksti ja -osoite kotisivulle
  $homepage = "http://www.cs.jyu.fi/~gelpo/index.html";
  $tohomepage = "Takaisin DigPubin kotisivulle";
  # Muunnosohjelman (pstogif) hakemisto.
  $conversion = "/u1/users/gelpo/latex/latex2html/latex2html-95.1/pstogif";
  # Paluu footnote-tiedostosta tekstiin.
  $footnote_return = "Takaisin tekstiin...";
  # Alaotsikoiden max.maara
  $subtitlemax = 100;
  
  # MUUTTUJAT: 
  # Kasiteltavan elementin ID.
  $current_id = '';	
  # Pino, joka sisaltaa elementtien ID:t.
  @current_id_stack = ();
  # Kaytettavan tulostiedoston nimi.
  $current_file = '';	
  # Tiedostonimet, joita on kaytetty.
  @current_file_stack = ();
  # Ylimmaisen elementin ID.
  $top_id = '';			
  # Ylimmaisen tiedoston ID.
  $top_file = '';
  # Edellisen tiedoston nimi.
  $previous_file = '';
  # Laskuri taulukoiden numerointia varten.
  $table_counter = 0;
  # Laskurit kuvien ja alaviitteiden numerointia varten.
  $figure_counter = 0;
  $footnote_counter = 0;
  $subtitleno = 0;
  # Nimi-muuttuja viittauksia varten.
  $name = "";
  # Laskuri liitteita varten.
  $appendix = 0;
  # Muuttuja paivamaaran tallennukseen.
  $date = "";
  
  #
  # 'start'- ja 'end'-elementteja kaytetaan viittausten kasittelyn
  # alussa ja lopussa.
  #
  sgml('start', sub { start_refs(); });
  sgml('end', sub { end_refs(); });
  
  # ARTICLE aloittaa ensimmaisen HTML-tiedoston.
  sgml('<ARTICLE>', sub {
    start_html(shift);
    $top_id = $current_id;
    $top_file = $current_file;
    $current_id = "toc";
    $previous_file = "toc.html";
  });
  sgml('</ARTICLE>', sub { end_html(); });
  
  sgml('<ARTHEADER>', "");
  sgml('</ARTHEADER>', "");
  
  #
  # Otsikoista muodostetaan viittaukset, paitsi kuvien otsikoista.
  #
  sgml('<TITLE>', sub { push_output 'string'; });
  sgml('</TITLE>', sub { 
    my $element = shift;
    if ($element->in(ARTHEADER)) {
      my $title = pop_output();
      output "\n<A NAME=\"$current_id\"><CENTER><H1>$title</H1></CENTER></A>\n";
    }
    elsif($element->in(FIGURE)) { 
      $Figure_counter++;
      my $title = pop_output(); 
      output "Kuva $Figure_counter. $title<br>"; }
    elsif($element->in(SECT1)) { # || $element->in(APPENDIX)) { 
      put_ref('title',$current_id,pop_output());
    }
    else { 
      my $title = pop_output();
      # Otsikot tallennetaan tunnisteella 'subtitle'+luvun numero
      # viittaustiedostoon.
      if($title) {
        $ref_name = "subtitle" . sprintf("%.20g",$subtitleno++);
        output "\n<A NAME=\"$name\"><H3>$title</H3></A>\n";
        put_ref($ref_name,$current_id,$title);
      }
    }
  });
  
  # Element: SUBTITLE
  sgml('<SUBTITLE>', "\n<CENTER><H2><I>");
  sgml('</SUBTITLE>', sub {
    require "ctime.pl";
    $date = &ctime(time);
    output "</I></H2></CENTER>\n<H4 ALIGN=CENTER>$date</H4>\n"; 
  });
  
  # Element: AUTHORGROUP
  sgml('<AUTHORGROUP>', "");
  sgml('</AUTHORGROUP>', "");
  
  # Element: AUTHOR
  sgml('<AUTHOR>', "");
  sgml('</AUTHOR>', "");
  
  # Element: COLLAB
  sgml('<COLLAB>', "");
  sgml('</COLLAB>', "");
  
  # Element: COLLABNAME
  sgml('<COLLABNAME>', "<CENTER>" );
  sgml('</COLLABNAME>', "</CENTER>" );
  
  # Element: FIRSTNAME
  # Tulostetaan vain etusivulle keskitetysti.
  sgml('<FIRSTNAME>', sub{ if($Title==1) { output "<CENTER><H3>";} });
  sgml('</FIRSTNAME>', "" );
  
  # Element: SURNAME
  # Peraan tulostetaan rivinvaihto etusivulla, muuten valilyonti.
  sgml('<SURNAME>', " " );
  sgml('</SURNAME>', sub { 
    if($Title==1 || $Title==2) 
    { 
      output "<br>"; 
      $Title++; 
    } 
    elsif($Title==3) { output "</H3></CENTER>\n"; $Title++; }
    else { output " "; }
  
  });
  
  # Element: ARTPAGENUMS
  # Ei kaytossa.
  sgml('<ARTPAGENUMS>', sub{ push_output 'nul'; });
  sgml('</ARTPAGENUMS>', sub { pop_output(); });
  
  # Element: BEGINPAGE
  sgml('<BEGINPAGE>', "");
  sgml('</BEGINPAGE>', "");
  
  # Element: ABSTRACT
  # Tiivistelma tulostettu kursiivilla.
  sgml('<ABSTRACT>', "<HR>\n<P><I>");
  sgml('</ABSTRACT>', "</I></P>\n<HR>\n");
  
  # Element: PARA
  sgml('<PARA>', "<P>");
  sgml('</PARA>', "</P>\n\n");
  
  # Element: CORPAUTHOR
  sgml('<CORPAUTHOR>', "<CENTER>");
  sgml('</CORPAUTHOR>', "</CENTER>\n");
  
  # Element: OTHERCREDIT
  sgml('<OTHERCREDIT>', "");
  sgml('</OTHERCREDIT>', "");
  
  # Element: HONORIFIC
  sgml('<HONORIFIC>', "");
  sgml('</HONORIFIC>', "");
  
  # SECT1:t aloittavat aina uuden HTML-dokumentin.
  # Element: SECT1
  sgml('<SECT1>', sub { start_html(shift); });
  sgml('</SECT1>', sub { end_html(); });
  
  # Element: SECT2
  sgml('<SECT2>', sub { 
    my $element = shift;
    $name = lc( $element->attribute(ID)->value );
  });
  sgml('</SECT2>', "");
  
  # Element: SECT3
  sgml('<SECT3>', sub {
    my $element = shift;
    $name = lc( $element->attribute(ID)->value );
  });
  sgml('</SECT3>', "");
  
  # Element: SECT4
  sgml('<SECT4>', sub {
    my $element = shift;
    $name = lc( $element->attribute(ID)->value );
  });
  sgml('</SECT4>', "" ); 
  
  # Element: FIGURE
  sgml('<FIGURE>', "");
  sgml('</FIGURE>', "");
  
  # Element: ITEMIZEDLIST
  sgml('<ITEMIZEDLIST>', "<UL>" );
  sgml('</ITEMIZEDLIST>', "</UL>" );
  
  # Element: LISTITEM
  sgml('<LISTITEM>', "<LI>");
  sgml('</LISTITEM>', "");
  
  # Element: GRAPHIC
  # Viittaus kuvatiedostoon, jonka pitaisi olla .gif-muotoa.
  sgml('<GRAPHIC>', sub{
    my ($element,$event) = @_;
    my $file = $element->attribute('FILEREF')->value;
    # Kuvatiedosto muunnetaan ps-muodosta gif-muotoon, jos se on tarpeen.
    $tmp_file = $file;
    if($tmp_file=~ s/.ps/.gif/) { 
      unless ( -e $tmp_file ) {
        system("$conversion $file"); 
      }
      output "<IMG ALIGN=middle SRC=\"$tmp_file\">"; 
    }
    else { output "<IMG ALIGN=middle SRC=\"$file\">"; }
  });
  sgml('</GRAPHIC>', "");
  
  #
  # TAULUKOIDEN KASITTELY
  #
  # Muodostetaan viittaukset taulukkoon ja yllapidetaan taulukkolaskuria.
  #
  sgml('<TABLE>', sub {
    my $element = shift;
    push @current_id_stack, $current_id;
    $current_id = lc($element->attribute(ID)->value || gen_id());
    $table_counter++;
    put_ref('xref',$current_id,$table_counter);
    output "\n<H3>Taulukko $table_counter: " 
  	. get_ref('title',$current_id) . "</H3>\n\n";
    output "\n<table border=1 cellspacing=1 cellpadding=3>";
  });
  sgml('</TABLE>', sub {
    output "\n</table>\n";
    $current_id = pop @current_id_stack;
    $Thead = 0;
  });
  
  #
  # TGROUP-elementista haetaan sarakkeiden lukumaara. 
  #
  sgml('<TGROUP>', sub {
    my $element = shift;
    $Cols = $element->attribute('COLS')->value;
  });
  sgml('</TGROUP>', "");
  
  #
  # Kasvatetaan taulukon otsikkolaskuria.
  #
  sgml('<THEAD>', "");
  sgml('</THEAD>', sub { $Thead++; });
  
  # Element: TBODY
  sgml('<TBODY>', "");
  sgml('</TBODY>', "");
  
  #
  # Nollataan rivien ja sarakkeiden tulostuksessa apuna kaytettavat
  # muuttujat.
  #
  sgml('<ROW>', sub { 
    $cell_counter = 0;
    $Column = 0;
    output "<tr>";
  });
  sgml('</ROW>', "</tr>\n");
  
  #
  # Jos sarakkeen teksti on THEAD-elementin sisalla, se tulostetaan
  # taulukon otsikoksi, muuten tavalliseksi sarakkeeksi.
  # Taulukon rivien ensimmaiset sarakkeet tulostetaan hieman eri
  # maarityksilla kuin jalkimmaiset.
  #
  sgml('<ENTRY>', sub {
    if ($Thead==0) { output "<th>"; } 
    else { output "<td>"; }
  });
  sgml('</ENTRY>', sub {
    my $element = shift;
    if ($Thead == 0) { output "</th>"; }
    else { output "</td>"; }
    $Column++;
  });
  
  # Element: COLSPEC
  sgml('<COLSPEC>', "");
  sgml('</COLSPEC>', "");
  
  #
  # Sisaiset viittaukset.
  #
  sgml('<LINK>', sub {
    my $element = shift;
    output "<A HREF=";
    output lc($element->attribute(XREFLABEL)->value) . ".html#" . lc($element->attribute(LINKEND)->value);
    output ">";
  });
  sgml('</LINK>', "</A>");
  
  #
  # Ulkoiset viittaukset.
  #
  # Element: ULINK
  sgml('<ULINK>', sub {
    my $element = shift;
    output "<A HREF=\" ";
    output $element->attribute('URL')->value;
    output "\">";
  });
  sgml('</ULINK>', "</A>");
  
  # Element: REFENTRY
  sgml('<REFENTRY>', "<P>");
  sgml('</REFENTRY>', "</P>");
  
  # Element: REFNAMEDIV
  sgml('<REFNAMEDIV>', "<P>");
  sgml('</REFNAMEDIV>', "</P>");
  
  # Element: REFNAME
  sgml('<REFNAME>', sub {
    my $element = shift;
    output "<P>";
    output "<A NAME=\"";
    output lc( $element->attribute(ID)->value );
    output "\">";
  });
  sgml('</REFNAME>', "</P>\n\n");
  
  # Element: REFPURPOSE
  sgml('<REFPURPOSE>', "");
  sgml('</REFPURPOSE>', "");
  
  # Element: REFSECT1
  sgml('<REFSECT1>', "");
  sgml('</REFSECT1>', "");
  
  # Element: QUOTE
  sgml('<QUOTE>', "<I>");
  sgml('</QUOTE>', "</I>");
  
  # Element: FOOTNOTEREF
  sgml('<FOOTNOTEREF>', sub { push_output 'string'; });
  sgml('</FOOTNOTEREF>', sub {
    my $element = shift;
    $fn_title = pop_output();
    $fn_id = $element->attribute(ID)->value;
    output "<A NAME=\"$fn_id\" HREF=\"";
    output lc($element->attribute(LINKEND)->value) . ".html";
    output "\">";
    output "$fn_title</A>";
  });
  
  
  # Element: FOOTNOTE
  # Footnote-tekstit tulostetaan erilliseen tiedostoon.
  sgml('<FOOTNOTE>', sub {
    my $element = shift;
    $fn_file = lc($element->attribute(ID)->value || gen_id()); 
    $fn_file .= ".html";
    push_output('file',$fn_file);
    output "<HTML>\n<HEAD>\n<TITLE>$fn_title</TITLE>\n</HEAD>\n<BODY>\n";
    output "<H2><I>$fn_title...</I></H2>\n<BR><HR>\n"; 
  });
  sgml('</FOOTNOTE>', sub { 
    output "<BR><HR><A HREF=\"";
    output "$current_file#$fn_id";
    output "\"><I>$footnote_return</I></A>";
    pop_output();
  });
  
  
  # Element: PROGRAMLISTING
  # Ohjelmalistat tulostetaan sisennettyna ja pienemmalla fontilla.
  sgml('<PROGRAMLISTING>', "<P>\n<PRE>");
  sgml('</PROGRAMLISTING>', "</PRE>\n</P>\n");
  
  # Element: APPENDIX
  # Kasvatetaan laskuria liitteiden lukumaaran mukaan.
  sgml('<APPENDIX>', sub { $appendix++; }); 
  sgml('</APPENDIX>', ""); 
  
  
  #
  # SDATA-elementtien kasittely.
  #
  sgml('|[TeX]|', "TeX");
  sgml('|[LaTeX]|', "LaTeX");
  sgml('|\"{a}|', "&auml;");
  sgml('|\"{A}|', "&Auml;");
  sgml('|\"{o}|', "&ouml;");
  sgml('|\"{O}|', "&Ouml;");
  sgml('|\%|', "%");
  sgml('|\_|', "_");
  sgml('|\&|', "&amp;");
  sgml('|\~|', "~");
  sgml('|\"{e}|', "&eacute;");
  sgml('|\^|', "^");
  sgml('|\<|', "&lt;");
  sgml('|\>|', "&gt;");
  sgml('|\$|', "\$");
  sgml('|\#|', "#");
  sgml('|\§|', "§");
  sgml('|\\\\|', "\\");
  
  
  #
  # Oletustoiminnot, jotka ilmoittavat mahd. puuttuvista maarittelyista.
  #
  sgml('start_element',sub { die "Unknown element: " . $_[0]->name; });
  sgml('sdata',sub { die "Unknown SDATA: " . $_[0]; });
  sgml('pi',sub { die "Unknown processing instruction: " . $_[0]; });
  sgml('start_subdoc',sub { die "Unknown subdoc entity: " . $_[0]->name; });
  
  ########################################################################
  # Ulkoisten entiteettien kasittely. Entiteettien on oltava CDATA-tyyp-
  # pia ja niiden sisaltamat tiedostot otetaan mukaan dokumenttiin ilman
  # suurempia muunnoksia.
  ########################################################################
  
  sgml('entity',sub {
    my $entity = shift;
  				# Kaytetaan systeemin luomaa
  				# tiedostonimea tai systeemi-ID:ta.
    my $filename = $entity->filenames->[0] || $entity->sysid;
  
  				# Kasitellaan vain CDATA-tyyppia.
    if ($entity->type eq 'CDATA') {
  	if (-r $filename) {
  	  unless (open INPUT, "<$filename") {
  		die "Cannot open external file $filename\n";
  	  }
  				# Muunnetaan erikoismerkit.
  	  while (<INPUT>) {
  		s/\&/\&amp;/g;
  		s/\</\&lt;/g;
  		s/\>/\&gt;/g;
  		output $_;
  	  }
  	  close INPUT;
  	} else {
  	  die "Cannot read file $filename\n";
  	}
    } else {
  	die "Cannot handle external entity with type " . $entity->type . "\n";
    }
  });
  
  ########################################################################
  # Muut kasittelyyn tarvittavat proseduurit.
  ########################################################################
  #
  # Uusi elementti aloittaa HTML-dokumentin.
  #
  sub start_html {
    my $element = shift;
    my $old_file = $current_file;
  
    # Vanhat arvot tallennetaan pinoon.
    push @current_id_stack, $current_id;
    push @current_file_stack, $current_file;
  
    # Muodostetaan uusi ID ja tiedosto.
    $current_id = lc($element->attribute(ID)->value || gen_id());
    $current_file = $current_id . '.html';
  
    # Huomioidaan edellinen taso, jos sellainen on.
    if ($previous_file) {
  	put_ref('previous',$current_file,$previous_file);
  	put_ref('next',$previous_file,$current_file);
    }
    $previous_file = '';
  
    # Laitetaan viittaus ylempaan tasoon.
    if ($old_file) {
  	put_ref('up',$current_file,$old_file);
    }
    else { $top_file = $current_file; }
  
    # Etsitaan otsikkoviittaus.
    my $plaintitle = my $title = get_ref('title',$current_id);
  
    # Muunnetaan otsikko sopivaksi.
    $plaintitle =~ s/\<[^\>]+\>//g;
  
    # Ellei kyseessa ole ylin taso, tulostetaan viittaus ennen
    # uuden tiedoston muodostamista.
    if ($old_file) {
  	output "<LI><A HREF=\"$current_file\">$plaintitle</A></LI>\n";
    }
  
    # Tulostus ohjataan uuteen tiedostoon.
    push_output('file',$current_file);
  
    # Tulostetaan alkujutut.
    output "<HTML>\n<I><A HREF=\"$homepage\">$tohomepage</A></I>\n";
    output "<HEAD>\n<TITLE>$plaintitle</TITLE>\n</HEAD>\n<BODY>\n";
  
    # Viittaukset muihin tasoihin, ellei kyseessa ole ylin taso.
    if ($old_file) {
  	my $up = get_ref('up',$current_file);
  	my $previous = get_ref('previous',$current_file);
  	my $next = get_ref('next',$current_file);
      output "<HR><BR>\n";
  	output "<A NAME=\"Seuraava\" HREF=$next><IMG ALIGN=BOTTOM ALT=\"Seuraava\" SRC=\"http://www.math.jyu.fi/kuvat/next.gif\"></A>\n" if $next;
  	output "<A NAME=\"Edellinen\" HREF=$previous><IMG ALIGN=BOTTOM ALT=\"Edellinen\" SRC=\"http://www.math.jyu.fi/kuvat/previous.gif\"></A>\n" if $previous;
  	output "<A NAME=\"Alkuun\" HREF=$up><IMG ALIGN=BOTTOM ALT=\"Alkuun\" SRC=\"http://www.math.jyu.fi/kuvat/top.gif\"></A>\n" if $up;
  
      output "\n<BR>\n";
      output "<A HREF=$next>Seuraava</A>\n" if $next;
      output "<A HREF=$previous>Edellinen</A>\n" if $previous;
      output "<A HREF=$top>Ylös</A>\n" if $top;
      output "<A HREF=$top_file>Alkuun</A>\n";
  	output "</P><HR>\n";
  
      # Tulostetaan luvun otsikot viittauksineen.
  	output "<P>\n";
      $title =~ s/\<A HREF=".*"\>//g;       
      $title =~ s/\<\/A\>//g;
      output "<LI><A HREF=#$current_id><H3>$title</H3></A>\n";
      $counter = 0;
      $appendix_counter = 1;
      while( $counter < $subtitlemax ){
        $subtitlename = "subtitle" . sprintf("%.20g",$counter++);
        $subtitle = get_ref( $subtitlename, $current_id );
        if($subtitle) {
          # Poistetaan linkit otsikosta.
          $subtitle =~ s/\<A HREF="\w*"\>//g;       
          $subtitle =~ s/\<\/A\>//g;
  		# Muodostetaan nimi otsikkoviittauksille otsikon numerosta.
  		$reference = $subtitle;
          @words = split(' ',$reference,2); 
          $words[0] =~ s/\.//g;
  
          if($appendix > 0) {
            $reference = $current_id . $words[0];
            output "<LI><A HREF=\"#$current_id$words[0]\">$subtitle</A>\n";
          }
          else {
            output "<LI><A HREF=\"#luku$words[0]\">$subtitle</A>\n";
          }
        }
      }
      output "</P><HR>\n"; 
    }
  
  
    # Etusivun otsikko tulostetaan keskitetysti, muuten reunaan.
    if ($Title == 0) {
      output "<HR>\n<A NAME=$current_id><CENTER><H1>$title</H1></CENTER></A>\n";
      $Title = 1;
    }
    else { output "<A NAME=$current_id><H1>$title</H1></A>\n"; }
  }
  
  ############################################################################
  # HTML-dokumentin lopetus.
  ############################################################################
  sub end_html {
  				
    # Paivitetaan edellisen ID:n ja tiedoston arvoja ja siirretaan
    # kasiteltava dokumentti 'edelliseksi'.
    $previous_file = $current_file;
    $current_id = pop @current_id_stack;
    $current_file = pop @current_file_stack;
  
    # Ellei kyseessa ole ylin taso, lisataan siirtymatiedot.
    if ($current_file) {
  	my $up = get_ref('up',$previous_file);
  	my $previous = get_ref('previous',$previous_file);
  	my $next = get_ref('next',$previous_file);
      output "<P><HR><BR>\n";
  	output "<A NAME=\"Seuraava\" HREF=$next><IMG ALIGN=BOTTOM ALT=\"Seuraava\" SRC=\"http://www.math.jyu.fi/kuvat/next.gif\"></A>" if $next;
  	output "<A NAME=\"Edellinen\" HREF=$previous><IMG ALIGN=BOTTOM ALT=\"Edellinen\" SRC=\"http://www.math.jyu.fi/kuvat/previous.gif\"></A>" if $previous;
  	output "<A NAME=\"Alkuun\" HREF=$up><IMG ALIGN=BOTTOM ALT=\"Ylös\" SRC=\"http://www.math.jyu.fi/kuvat/top.gif\"></A>" if $up;
  #	output "<A NAME=\"Alkuun\" HREF=$top_file><IMG ALIGN=BOTTOM ALT=\"Alkuun\" SRC=\"http://www.math.jyu.fi/kuvat/bookpage.gif\"></A>";
      output "\n<BR>\n";
  	output "<A HREF=$next>Seuraava</A>\n" if $next;
  	output "<A HREF=$previous>Edellinen</A>\n" if $previous;
  	output "<A HREF=$top_file>Alkuun</A>\n" if $up;
  	output "</P>\n\n";
    }
    else {
      output "\n<HR>";
      output "\n<I><A HREF=\"$homepage\">$tohomepage</A></I>";
    }
    pop_output();
  
  }
  
  ########################################################################
  # Ohjelmakoodit viittausten tekemiseen.
  ########################################################################
  
  # Taman muuttujan arvoa kasvatetaan aina, kun viittauksen arvo on muut-
  # tunut edellisen jasennyksen jalkeen.
  $refs_changed = 0;
  
  #
  # Proseduuri, jossa aloitetaan viittausten tekeminen. Avataan tiedosto,
  # johon viittaukset tallennetaan.
  #
  sub start_refs {
    my $file = shift || 'refs' . '.pl';
    if (-r $file) {
  	do $file || die "$@\n";
    }
    open REFS, ">$file" || die "$@\n";
  }
  
  
  #
  # Proseduuri, jossa paatetaan viittausten tekeminen. Tiedostoon
  # tulostetaan '1;', jonka se palauttaa avatessa. Lopuksi tiedosto
  # suljetaan ja ilmoitetaan muuttuneista viittauksista.
  #
  sub end_refs {
    print REFS "1;\n";
    close REFS;
    if ($refs_changed > 0) {
  	print STDERR "Warning: $refs_changed references have changed.\n"
    }
  }
  
  
  #
  # Proseduuri, joka etsii viittaukset. Argumentteja ovat $type, joka 
  # osoittaa viittauksen tyypin (esim. title), ja $id, joka osoittaa
  # viitattavan elementin ID:n.
  #
  sub get_ref {
    my ($type,$id) = @_;
    return $refs{$type}->{$id};
  }
  
  #
  # Proseduuri, jossa tallennetaan viittaukset erilliseen refs.pl-tiedostoon.
  # Lisaksi viittaus lisataan %refs-muuttujaan.
  #
  sub put_ref {
    my ($type,$id,$value) = @_;
    # Jos otsikkokentassa on tyhjaa, niin ei tehda viittauksia.
    if($value ne '')
    {
      if ($refs{$type}->{$id} ne $value && $refs{$type}->{$id} != $value) {
  	  $refs_changed++;
      }
      $refs{$type}->{$id} = $value;
      # Muunnetaan merkkiyhdistelmat \ ja ' ongelmien valttamiseksi.
      $type =~ s/(['\\])/\\\1/g;
      $id =~ s/(['\\])/\\\1/g;
      $value =~ s/(['\\])/\\\1/g;
      print REFS "\$refs\{'" . $type . "'\}->\{'" . $id . "'\} = '"
  		 . $value . "';\n";
    }
  }
  
  #
  # Generoidaan uusi ID-numero, ellei sita jo ole.
  #
  sub gen_id {
    $id_counter++;
    return "node$id_counter";
  }
  1;  SeuraavaEdellinenYlös
  Seuraava Edellinen Alkuun