Takaisin DigPubin kotisivulle LIITE 2. Esimerkki SGML-merkatusta tekstistä

Seuraava Edellinen Alkuun
Seuraava Edellinen Alkuun


 • LIITE 2. Esimerkki SGML-merkatusta tekstistä


  LIITE 2. Esimerkki SGML-merkatusta tekstistä

     <beginpage>
     <sect1 id="luku2">
  <title>2 JULKAISEMINEN ELEKTRONISTEN DOKUMENTTIEN HALLINNAN OSANA</title>
    <para>Viime aikoihin asti dokumenttien k&ae;sittelyteknologia on 
  enimm&ae;kseen rajoittunut nopeuttamaan ja parantamaan tekstidokumenttien 
  tuottamista, tulostamista ja siirtoa. Useat tutkimukset ja suuntaukset 
  osoittavat, ett&ae; olemme siirtym&ae;ss&ae; tietokonepohjaiseen informaation 
  hallintaan. Tulevaisuudessa yh&ae; useampien dokumenttien ennustetaan 
  koostuvan verkoissa julkaistavista osista, jotka on linkitetty varsinaisen 
  asiakirjan lukuihin ja kappaleisiin.</para>
  
  <para>T&ae;ss&ae; luvussa on keskitytty elektronisten dokumenttien hallinnan 
  yhteen osa-alueeseen, elektroniseen julkaisemiseen...</para>
  
     <sect2 id="luku21">
   <title>2.1 Elektronisten dokumenttien hallinta</title>
  
   <para>Elektroninen dokumentti on tietokoneen muistissa olevaa teksti&ae;, 
  jota voidaan visualisoida usealla eri tavalla. Elektronisen dokumentin 
  keskeinen ominaisuus on sen erilaiset esitysmuodot. Paperilla tai kuvaruudulla 
  n&ae;kyv&ae; teksti on elektronisen dokumentin ulkoinen esitysmuoto. 
  Sis&ae;ist&ae; esitysmuotoa voidaan tulkita vain t&ae;h&ae;n tarkoitukseen 
  tehdyill&ae; tietokoneohjelmilla. (<link xreflabel="lahteet" linkend="Sal92">
  Salminen, 1992</link>)</para>
  
  <para>Elektonisten dokumenttien hallinnalla k&ae;sitet&ae;&ae;n kaikkia 
  niit&ae; vaiheita ja teht&ae;vi&ae;...</para>
  
  <para>Elektroninen dokumentti voidaan julkaista...</para>
  
  <para><link xreflabel="lahteet" linkend="Sal92">Salmisen (1992)</link> 
  mukaan elektronista teksti&ae;... </para>
  
  <para> Elektronisessa muodossa oleva teksti on mahdollista tallentaa eri 
  tietov&ae;lineille kuten ...</para>
  
  <para>Elektronisen tekstin hallintaan liittyy my&oe;s monia ongelmia...</para>
  
  </sect2>
  <sect2 id="luku22">
    <title>2.2 Elektronisten dokumenttien hallinnan sovellusalueet</title>
  <para>Keskeisimm&ae;t edut, jotka elektronisten dokumenttien hallinnalla 
  saavutetaan, ovat kommunikoinnin nopeutuminen, paperin s&ae;&ae;st&ae;minen 
  ja tuottavuuden lis&ae;&ae;minen. T&ae;ss&ae; yhteydess&ae; k&ae;sitteell&ae; 
  <quote>elektroninen</quote> tarkoitetaan modernin 
  informaatioteknologian k&ae;ytt&oe;&ae;. <quote>Dokumentti</quote> on 
  aiheeseen liittyv&ae;&ae; ymm&ae;rrett&ae;viss&ae; olevaa informaatiota, 
  joka on esitetty erilaisilla symboleilla ja varastoitu ja k&ae;sitelty osina. 
  <quote>Hallinta</quote> tarkoittaa organisaation kannalta tehokasta 
  dokumenttien luomista, varastointia, organisointia, siirtoa, saatavuutta, 
  yll&ae;pitoa, k&ae;sittely&ae; ja lopullista sijoituspaikkaa. 
  (<link xreflabel="lahteet" linkend="Spr95">Sprague, 1995</link>) 
  Elektronisten dokumenttien hallinta tarkoittaakin siis tietojenk&ae;sittelyyn 
  tarjolla olevan tekniikan ja sen mahdollistamien toimintojen 
  hy&oe;dynt&ae;mist&ae; s&ae;hk&oe;iseen muotoon tallennettuihin 
  asiakokonaisuuksiin.</para>
  
  <para>Elektronisten dokumenttien hallinnan sovellusalueet voidaan <link 
  xreflabel="lahteet" linkend="Spr95">Spraguen 
  (1995)</link> mukaan jakaa seitsem&ae;&ae;n eri ryhm&ae;&ae;n...</para> 
  
  <para>Perinteinen julkaisu- ja jakeluprosessi on luotu ensisijaisesti 
  korkealaatuisille dokumenteille, joita tuotetaan suuria m&ae;&ae;ri&ae;, ja 
  prosessia on pidetty joiltain osin tehottomana. Kuvassa 1 on esitelty 
  perinteinen ja uutta teknologiaa k&ae;ytt&ae;v&ae; julkaisuprosessi 
  vaiheineen... </para>
  
   <figure>
   <title>Perinteinen ja uutta teknologiaa k&ae;ytt&ae;v&ae; julkaisuprosessi 
  (<link xreflabel="lahteet" linkend="Spr95">Sprague, 1995</link>)
  </title>
   <graphic lang="8" fileref="edm.ps"> </graphic>
   </figure>
  
   <para>Organisaatioissa muodostuu useiden erilaisten tuotantoprosessien ja 
  toimintojen tuloksena lukuisia erilaisia...</para> 
  
  <para>Vaikka ihmisten v&ae;linen kommunikointi tapahtuu usein ilman 
  dokumentteja, tarvitaan monissa tilanteissa...</para> 
  
  <para>Elektronisten dokumenttien hallinta mahdollistaa erilaisten 
  organisaatiota koskevien asiakirjojen, manuaalien...</para> 
  
     </sect2>
     <sect2 id="luku23">
  <title>2.3 Elektronisten dokumenttien julkaiseminen</title>
  
  <para>Suurimpia perinteiseen julkaisemiseen liittyvi&ae; ep&ae;kohtia 
  ovat julkaisujen hidas ilmestyminen, hankala tai olematon...</para>
  
  <para>Julkaisumenetelm&ae; vaikuttaa julkaisujen saatavuuteen... </para>
  
  <para>Julkaisujen tuottamisen ja muotoilun rajat ja mahdollisuudet 
  m&ae;&ae;r&ae;ytyv&ae;t k&ae;ytett&ae;v&ae;n teknologian mukaan...</para>
  
  <para>Jotta tietoverkon v&ae;lityksell&ae; julkaistavat elektroniset 
  julkaisut olisivat mahdollisimman nopeasti lukijoiden saatavilla...</para>
  
  <para>Elektronisten dokumenttien julkaisemisen siirtyess&ae; yh&ae; 
  enemm&ae;n kohti kansainv&ae;listen tietoverkkojen...</para>
  
    <sect3 id="luku231">
     <title>2.3.1 Julkaistavan tiedon esitt&ae;minen</title>
  
  <para>Internet on julkaisukanavana nopeasti muuttuva, anarkiaan ja
  kaaokseen taipuva media, joka tarjoaa monien...</para>
  
  <para>Perinteiset paperijulkaisut ovat luonteeltaan staattisempia kuin
  elektroniset dokumentit, joiden...</para>
   
  <para>Tietoverkon v&ae;lityksell&ae; julkaistujen elektronisten 
  dokumenttien s&ae;ilyvyytt&ae; ei ole tarkkaan m&ae;&ae;ritelty...</para>
  
  <para>Elektroninen julkaiseminen on tuonut uusien dokumenttien 
  hallintaomianaisuuksien lis&ae;ksi my&oe;s...</para>
  
  <para>WWW:n v&ae;lityksell&ae; on saatavilla useita erilaisia ohjeita sen
  v&ae;lityksell&ae; julkaistavien HTML-dokumenttien suunnitteluun...
  ...Esimerkkin&ae; mainittakoon Treloarin (<link 
  xreflabel="lahteet" linkend="Tre95">1995</link>) nime&ae;m&ae;t kolme 
  tekij&ae;&ae;, jotka rajoittavat dokumenttien multimediaominaisuuksien 
  k&ae;ytt&oe;&oe;nottoa akateemisissa julkaisuissa:</para>
  
  	<itemizedlist>
  	 <listitem>
  	  <para>verkon kapasiteetti,</para>
  	 </listitem>
  	 <listitem>
  	  <para>selaajat, jotka eiv&ae;t tue grafiikkaa ja</para>
  	 </listitem>
  	 <listitem>
  	  <para>akateeminen vanhoillisuus.</para>
  	 </listitem>
  	</itemizedlist>
  
  <para>N&ae;ist&ae; kaksi ensimm&ae;ist&ae;, verkon taajuus ja selaajat, 
  ovat teknisi&ae; seikkoja, jotka kehittyv&ae;t jatkuvasti kohti suuria 
  taajuuksia ja graafisia k&ae;ytt&oe;ymp&ae;rist&oe;j&ae;...</para>
  
  <para>Tietoverkon mahdollistama tietojen ja eri julkaisujen 
  yhdist&ae;minen linkkien avulla tuo lis&ae;ulottuvuuksia perinteiseen 
  akateemiseen julkaisemiseen...</para>
  
  <para>WWW:n v&ae;lityksell&ae; julkaistavan dokumentin rakenne 
  m&ae;&ae;r&ae;ytyy sen k&ae;ytt&oe;tarkoituksen mukaan eli onko julkaisu 
  tarkoitus olla luettavissa tietokoneen kuvaruudulta vai tulostettavissa 
  paperille ja tallennettavissa... </para>
     </sect3>
     </sect2>
    </sect1>  SeuraavaEdellinenYlös
  Seuraava Edellinen Alkuun